Kapitoly


9. aktualizovaná verze léčebných doporučení KLS

Vážené kolegyně a kolegové,

v dubnu 2016 byla vydána nová, již 9. verze léčebných doporučení KLS, a to jak v elektronické podobě, tak i v tištěné. Novinek oproti minulé verzi je opět několik – byla rozšířena kapitola podpůrné péče, vzhledem k některým novým poznatkům v diagnostice a léčbě lymfomů (např. tzv. „double-hit“ lymfomy) byly přidány odkazy na správnou diagnostiku a léčbu těchto skupin, do léčebných schémat byla zařazena celá řada nových molekul (např. ibrutinib, idelalisib, brentuximab vedotin, bendamustin atd.). U některých léků je nezbytností schválení úhrady, i toto je v textu zdůrazněno. Věříme, že předkládaný text Vám bude cenným pomocníkem při rozhodování o správné diagnostice a léčbě nemocných s lymfomem v České republice.

Zde předkládaná elektronická PDF verze je pak připravena s celou řadou interaktivních odkazů, které by měly urychlit Vaši orientaci v textu.

David Belada a Marek Trněný za kolektiv autorů

Léčebná doporučení jsou k dispozici zde


Stážování NHL- konsensus KLS

Na základě dlouholetých problémů a nejasností při určování rozsahu onemocnění u ne - Hodgkinových lymfomů (NHL) s extralymfatickým šířením byl vytvořen návrh, který byl připomínkován členy KLS v lednu 2010. Výsledkem je konsensuální přístup k hodnocení rozsahu postižení NHL se zvláštním zřetelem na postižení extranodálních orgánů/tkání. Upravená klasifikace byla přednesena na zasedání KLS 4/10 a bude prezentována dr. Sýkorovou v rámci XXIV. Olomouckých hematologických dní (OHD) 6/10. Pro praktické užití bylo vypracováno jednoduché přehledné schéma, které bude distribuováno v rámci OHD 2010 a tento konsensus najdete také v časopise Klinická onkologie pod názvem: Určování rozsahu onemocnění u non-Hodgkinových lymfomů – doporučení Kooperativní lymfomové skupiny. Sýkorová A., Belada D., Smolej L. et al. Klin Onkol 2010; 23(3): 146–154. Děkujeme všem, kteří přispěli do diskuse a doufáme, že jsme alespoň trochu přispěli k tomu, aby určování klinického stadia bylo v rámci celé ČR co nejjednotnější.

Dopis prof. M. Trněného:

Konsensuální pohled Kooperativní lymfomové skupiny na problematiku stážování lymfomů

Schéma stážování

Určení klinického stadia lymfomu


Hodnocení klinického stadia a léčebné odpovědi u maligních lymfomů - doporučení Kooperativní lymfomové skupiny na základě revidovaných kritérií z roku 2014 (Luganská klasifikace) - 2016

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na široké používání PET/CT vyšetření byla revidována kritéria pro určování klinického stadia a hodnocení léčebné odpovědi u maligních lymfomů. Dovolujeme si Vám předložit doporučení KLS založená na těchto revidovaných kritériích, která byla publikována v roce 2014 pod názvem Luganská klasifikace. Klasifikace byla podrobena diskuzi a konsenzuálnímu stanovisku k jejímu praktickému použití na výročním zasedání KLS v březnu 2015 a předkládaná doporučení jsou výsledkem tohoto konsenzu.

Plnou verzi najdete zde na stránkách www.lymphoma.cz, na stránkách časopisu Klinická onkologie www.linkos.cz a zkrácenou verzi v tištěné podobě v časopise Klinická onkologie – Sýkorová A. et al. Klin Onkol 2016; 29(4): 295–302.

Věříme, že tato doporučení povedou k jednotnému stážování a hodnocení léčebných výsledků u nemocných s lymfomy nejen v rámci studií, ale i mimo studie, např. v rámci lymfomového projektu KLS (prospektivně vedená databáze pacientů s nově diagnostikovanými lymfomy).

Děkuji prof. M. Trněnému za spolupráci, cenné připomínky a doplnění, dále bych ráda poděkovala všem členům výboru KLS, kteří přispěli k tomuto zpracování, a Vám všem, kteří jste se účastnili diskuze k této problematice.

Alice Sýkorová

Ke stažení zde


Nová konsenzuální kritéria pro stážování a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit na nová konsenzuální kritéria pro stážování a hodnocení léčebné odpovědi u pacientů s lymfomy, se zvláštním zřetelem na vyšetření PET. Doporučení KLS, založená na těchto kritériích se připravují a budou prezentována na plenárním zasedání KLS 18.-19. března 2015.

Oba články naleznete zde:

Role of Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group

Recommendations for Initial Evaluation, Staging, and Response Assessment of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma: The Lugano Classification